Prithvi Mruthyunjaya, MD, MHS, heads the new Ocular Oncology Program at Stanford.